Strategi

 

Herfølge Privatskole  – Visions og handlingsplan – 2016 – 2021

Formål:

  • At få konkretiseret præcist i hvilken retning vores skole ønskes udviklet de næste 5 år.
  • At få opsat nogle helt konkrete mål, der skal arbejdes imod de næste 5 år.
  • At få nedfældet skolens vision og handlingsplan kort og konkret.
  • At skabe et udgangspunkt for skolens kommunikation med forældre og lokalområde.

1. Elevantal og sammensætning:

  • Der må max. være 16 elever i hver klasse.
  • Skolen har én klasse i hver årgang fra 0-9 kl.
  • Det er målet, at skolen har min. 145 elever.
  • SFO’en tilstræbes at have 45 børn.
  • Det er skolens mål, at elevsammensætningen er en afspejling af den almindelige lokalbefolkning i Herfølge og omegn.

2. Fagligt:

Herfølge Privatskole har historisk set altid lagt vægt på, at eleverne har opnået en god indlæring af de helt basale fag som dansk og matematik og de senere år også for tidlig sproglig indlæring. Disse “kerne”-fag skal fortsat være højt prioriteret i den daglige skolegang. Kernefag er dansk, matematik, engelsk og tysk.

Den tidlige sprogindlæring med engelsk i 1. klasse og tysk i 3. klasse fastholdes. Den gode sprogindlæring, både i dansk og fremmedsprog, skal være et klart kendetegn ved skolen.

Gode læse- og skrivekompetencer er afgørende for barnets mulighed for at tilegne sig læring. Derfor vil skolen have et særligt fokus på at udvikle elevernes  læse- og skrivekompetencer på tværs af alle fag. Skolen vil i perioder afprøve forskellige metoder og tilgange for at arbejde med de nævnte kompetencer. Det vil være skolens politik, at lærernes efteruddannelse bliver prioriteret ud fra dette fokuspunkt. De små klassemiljøer er et ideelt udgangspunkt, især i indskolingen, til at sikre indlæringen.

KREA-fagene skal styrkes således, at der skabes en mere ligelig vægtbalance mellem de boglige fag og de kreative fag. Skolen skal indlægge perioder i løbet af skoleåret, hvor der arbejdes koncentreret med kreative emner og metoder. Det kreative element i undervisningen skal vægtes i den daglige undervisning i alle fag, men også være udgangspunktet for projektforløb og/eller -uger jf. skolens 2015-plan for emne- og projektuger.

Elever i førskoleperioden (april-juni) skal undervises gennem leg.

IT anses for en fuldstændig naturlig del af undervisningen. Elevernes IT-dannelse skal sikres gennem aktiv faglig inddragelse af IT-værktøjer i den daglige undervisning. Dette gælder alle skolens klassetrin. Skolen skal løbende sikre, at IT udstyr og netværk er “up-to-date”.

Den “gammeldags” klasselærer-funktion med én lærer bevares. Klasselæreren har ansvaret for koordineringen mellem klassens lærere af det faglige og sociale arbejde i klassen. Klasselæreren skal ligeledes sikre kommunikationen mellem skole og hjem.

Skolen vil prioritere faguddannelsen af skolens personale. Det er skolens mål, at alle undervisere i kernefagene på sigt bliver linjefagsuddannede.

Alle ansatte undervisere og pædagoger skal have en ajourført efteruddannelsesplan.

 

SFO arbejder med børnenes sociale kompetencer. Der skal arbejdes målrettet med inklusion i børnegruppen. Dette arbejde skal tage udgangspunkt i et fokus på krop og bevægelse. I SFO skal personalet udgøres af en blanding af uddannede pædagoger og pædagogiske medhjælpere.

Eleverne tager på studietur i Danmark i løbet af 4. klasse. Skolen støtter hver elev med 500 kr. i forbindelse med turen. Forældrene dækker resten af udgiften. Dog således, at forældreandelen ikke overstiger 1.000 kr. pr. elev. Beløbet dækker rejseudgifter, overnatning, forplejning og faglige aktiviteter.

I 7. klasse tager klassen på studietur til udlandet. Skolen støtter hver elev med 700 kr. i forbindelse med turen. Forældrene dækker resten af udgiften. Dog således, at forældreandelen ikke overstiger 2.800 kr. pr. elev. Beløbet dækker rejseudgifter, overnatning, morgenmad, faglige aktiviteter osv., men ikke nødvendigvis frokost og aftensmad.

Klassekassen kan dække dele af forældreandelen eller forøge de økonomiske rammer for studieturen, hvis forældregruppen aftaler dette indbyrdes. Klassekassen bestyres af forældrene alene, således at skolen på intet tidspunkt har ansvar eller kontrol med klassekassens penge. Beløb til dækning af turens omkostninger kan dog stilles til rådighed for de deltagende lærere.

Begge studieture skal have fagligt indhold, men der skal også lægges vægt på turenes sociale aspekt.

3. Socialt:

Herfølge Privatskole er ikke og skal ikke være en skole kun for “nemme” elever. Skolens elevsammensætning skal afspejle skolens lokalsamfund. Både socialt, etnisk og kulturelt. Det stiller krav til skolens evne til at rumme mange forskellige elevtyper. Derfor har skolen et socialt fokuspunkt på inklusion, både i grundskole og i SFO. Det er skolens politik, at personalets efteruddannelse angående inklusion også her bliver prioriteret.

Ansvaret for, at inklusionen lykkes i dagligdagen ligger hos skolens ledelse, lærerne, det enkelte barn og ikke mindst forældrene. Derfor skal skolen sikre en konstruktiv dialog mellem skole, lærere og forældre. Gode relationer indbyrdes omkring børnene skal danne gode relationer mellem børnene.

Skolen har via sit store fokus på nærvær og tryghed allerede mange redskaber til bekæmpelse af mobning. Skolen offentliggør en handlingsplan mod mobning. Handlingsplanen er offentlig og skal kunne findes på skolens hjemmeside. Desuden vil der være en vejledning til forældre og elever om, hvorledes man skal handle, hvis man oplever mobning og konflikter i skolen. Social integration på tværs af klassetrin er et af skolens kendetegn. Ved at alle kender alle forebygges mobningen og den generelle inklusion øges. Derfor skal den sociale integration på skolen vedligeholdes og udbygges.

Som en del af den sociale og faglige inklusion skal der skabes et klasserum, hvor eleverne kan føle sig trygge i forbindelse med fremlæggelser og plenumdiskussioner.

Den sociale vision understøttes af en lejrtur på fire dage for SFO-børn én gang om året.

4. Fysiske rammer:

Skolens lokaler skal på sigt tilpasses det ønskede elevtal samtidig med, at eksisterende bygninger bringes up-to-date. Den fremtidige bygningsstruktur skal være sammenhængende og ikke bære præg af tilfældige “knopskydninger”.

Ved nyanskaffelser af inventar til klasserummet, skal der tænkes over de ergonomiske forhold for elever og lærere.

De eksisterende bygninger kræver ombygninger af klasseværelserne til det ønskede elevtal. Derfor vil skolen skabe grundlag for at udvide med en ny bygning til undervisningslokaler. Formålet er at få flere og mere rummelige undervisningslokaler. Målet er, gennem nybygning og ombygning af eksisterende lokaler, at alle klasser vil få bedre og større undervisningslokaler. Dette skal sikre et bedre læringsmiljø for skolens elever.

Der afsættes løbende midler til større og mindre vedligeholdelse af lokalerne, som primært søges klaret via forældrearbejdsdage.

De grønne arealer omkring skolen giver gode udfoldelsesmuligheder for både leg og læring. Legepladsen skal løbende renoveres, således at denne sammen med de grønne områder giver gode muligheder for både aktiv udendørsleg og for udendørsundervisning. De grønne områder bag skolen er i øjeblikket kommunalt ejet, men skolen vil afsætte penge til at købe dele af området, og på den måde få plads til at bygge den nye tilbygning på.

5. Skolens placering i lokalområdet:

Skolen skal være kendt i lokalområdet. Herfølge Privatskole skal være et godt alternativ til folkeskolen for skolesøgende med ligeligt fokus på boglig indlæring og trygge sociale rammer. I den forbindelse er det vigtigt, at skolen arbejder med at få skabt en positiv omtale i de lokale medier.

6. Økonomi:

Skolens økonomi skal styres med sigte på stabilitet og forudsigelighed. Som princip skal skolen sigte mod at opnå økonomisk uafhængighed fra kreditorer. Det betyder, at skolen har en plan om at formindske den kortsigtede gæld hurtigst muligt.

Skolen sigter mod at opnå et nettoresultat før skat på ca. 300.000 kr. hvert år frem mod 2019. Dette mål skal ses i lyset af skolens behov for at investere i nye undervisningslokaler, hvilket forventes igangsat i 2016.

Skolepengene skal som udgangspunkt følge pristalsindekset forDanmark, jf. Danmarks Statistik. Skolepengene bliver reguleret hvert år i august ud fra de seneste pristal. Reguleringen sker uden yderligere varsel, men skolens leder bør dog minde om reguleringen i et nyhedsbrev før sommerferien.

”Ved at vælge Herfølge Privatskole får du: Faglighed, tryghed og fællesskab”


Hvordan skriver jeg mit barn op?

Ring til vores skoleleder Mette Henningsen på 56 27 67 14 og aftal en tid til et møde og fremvisning af skolen.
Så kan I få svar på de vigtige spørgsmål og få et indtryk af skolen.

Kontakt os